Natječaj za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova - ponovljeni postupak

U Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S01K-0023596, dana 25.10.2016. godine objavljena je obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nijemci - ponovljeni postupak, zajedno s dokumentacijom za nadmetanje. Rok za dostavu ponuda je 30.11.2016. godine do 10 sati bez obzira na način dosatve.